انتخابات

   جان برادر ،دیروز جمعه 12 اسفند روز نفس گیری بود. هر چند که میدانستم خداوند تبارک وتعالی خودش حافظ نظام جمهوری اسلامی که خون شما آبیاریش کرده هست ،ولی چه کنم که این اضطراب در مقاطع حساس گریبان همه دوستاران دین را میگیرد. خودمانیم از وقتی فهمیدم که درصد شرکت کنندگان تهرانی در انتخابات مجلس هشتم 30درصد واجدین شرایط بوده اند کمی از مردم تهران دلخور شدم . اما امروز که نتیجه آمار شرکت کنندگان را شنیدم خیلی مسرور شدم و از عمق جان پروردگار را سپاسگزاری کردم قاسم جان واقعا مردم پیچیده ای داریم، ولی باور من این است که ،خداوند دلهای مردم را نرم میکند و آنانرا سر صندوقها میکشاند. آخر مگر ممکن است ،خون چندصد هزار بهترین بندگان او تعالی ،بر زمین ریخته شود و حفاظت آن به عهده افرادی گذاشته شود که ممکن است براحتی اسیر خصلتهای شیطانی شده وتنبلی و سستی آنان ،باعث غفلتشان گردد و دشمن شاد گردنند. خوب به هر جهت باز ملت ما مورد لطف واقع شد و افتخاری دیگر آفرید و سپاسگزار خون شما بود. من هم دعا گوی این ملتم.

/ 0 نظر / 14 بازدید